Obsługa administracyjna:

reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed osobami fizycznymi i  prawnymi,

prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży,

zawieranie i renegocjowanie umów z kontrahentami Wspólnot Mieszkaniowych,

ubezpieczanie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz pomoc przy likwidacji szkód,

prowadzenie korespondencji związanej z administrowaniem nieruchomością ,

organizacja i obsługa Zebrań Wspólnoty oraz  posiedzeń Zarządu,

współpraca z Zarządem Wspólnoty, mająca na celu sprawne administrowanie nieruchomością,

opracowywanie planu remontów i przewidywanego wykorzystania środków funduszu remontowego,

przygotowywanie projektów uchwał oraz projektów planów gospodarczych,

protokolarne przejmowanie nieruchomości od poprzedniego zarządcy.


Obsługa  księgowo-czynszowa:

prowadzenie pełnej księgowości związanej z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem nieruchomości,

przygotowywanie okresowych sprawozdań, analiz i raportów finansowo-ekonomicznych dla obsługiwanej nieruchomości,

prowadzenie obsługi księgowo-czynszowej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami       i ustawą o rachunkowości,

sporządzanie wymiaru opłat z tytułu kosztów użytkowania lokali, przygotowywanie rozliczeń okresowych,

rozliczanie z właścicielami lokali kosztów utrzymania nieruchomości oraz kosztów zużycia mediów (cw, zw, co),

prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi ( CIT, PIT),

prowadzenie windykacji polubownej oraz współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biuro Informacji Gospodarczej.


Obsługa eksploatacyjno-techniczna:

dbanie z należytą starannością o dobry stan nieruchomości,

prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej budynku wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

nadzór nad prawidłowością wykonywania umów przez firmy świadczące usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości,

wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i wybór najkorzystniejszej oferty,

realizowanie zadań określonych w rocznym planie gospodarczym uchwalonym przez Wspólnotę,

zlecanie okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń nieruchomości,

zlecanie okresowych badań stanu p.poż. budynku,

zlecanie planowanych remontów bieżących, kapitalnych oraz robót związanych z usuwaniem awarii  i kontrola ich wykonawstwa.