Obsługa administracyjna

 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed osobami fizycznymi i prawnymi
 • prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży
 • zawieranie i renegocjowanie umów z kontrahentami Wspólnot Mieszkaniowych
 • ubezpieczanie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz pomoc przy likwidacji szkód
 • prowadzenie korespondencji związanej z administrowaniem nieruchomością
 • organizacja i obsługa Zebrań Wspólnoty oraz posiedzeń Zarządu
 • współpraca z Zarządem Wspólnoty, mająca na celu sprawne administrowanie nieruchomością
 • opracowywanie planu remontów i przewidywanego wykorzystania środków funduszu remontowego
 • przygotowywanie projektów uchwał oraz projektów planów gospodarczych
 • protokolarne przejmowanie nieruchomości od poprzedniego zarządcy

Obsługa księgowo-czynszowa

 • prowadzenie pełnej księgowości związanej z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem nieruchomości
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań, analiz i raportów finansowo-ekonomicznych dla obsługiwanej nieruchomości
 • prowadzenie obsługi księgowo-czynszowej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą o rachunkowości
 • sporządzanie wymiaru opłat z tytułu kosztów użytkowania lokali, przygotowywanie rozliczeń okresowych
 • rozliczanie z właścicielami lokali kosztów utrzymania nieruchomości oraz kosztów zużycia mediów (cw, zw, co)
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi (CIT, PIT)
 • prowadzenie windykacji polubownej oraz współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Obsługa
eksploatacyjno-techniczna

 • dbanie z należytą starannością o dobry stan nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej budynku wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 • nadzór nad prawidłowością wykonywania umów przez firmy świadczące usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i wybór najkorzystniejszej oferty
 • realizowanie zadań określonych w rocznym planie gospodarczym uchwalonym przez Wspólnotę
 • zlecanie okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń nieruchomości
 • zlecanie okresowych badań stanu p. poż. budynku
 • zlecanie planowanych remontów bieżących, kapitalnych oraz robót związanych z usuwaniem awarii i kontrola ich wykonawstwa

Doradztwo

Gerydon świadczy usługi doradcze w zakresie kompleksowego zarządzania nieruchomościami. Naszym celem jest przekazywanie kluczowych i praktycznych informacji będących podstawą prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

Udzielamy merytorycznego wsparcia deweloperom przy nowych inwestycjach oddawanych do użytkowania, w szczególności przy:

 • oszacowaniu kosztów eksploatacyjnych
 • opracowaniu koncepcji funkcjonowania nieruchomości
Rozumiejąc potrzeby i problemy funkcjonowania nieruchomości zachęcamy nowe, jak i już istniejące wspólnoty mieszkaniowe, do skorzystania z naszych porad w zakresie:
 • organizacji prawnej wspólnoty mieszkaniowej
 • opracowania zasad prowadzenia księgowości wspólnoty mieszkaniowej
 • konsultacji tworzonych planów gospodarczych